หน้าที่ บทบาท ความสำคัญของการบริหารการเงิน นโยบายเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด ลูกหนี้การค้า การบริหารสินทรัพย์ การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าของทุน งบประมาณเงินลงทุน โครงสร้างเงินลงทุน ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน แหล่งที่มาของเงิน การจัดการเงินทุน การร่วมทุน การควบกิจการ