แนวความคิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการดูแลทรัพย์สินและรายได้ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการปลดเกษียณ การศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของการวางแผนการเงินแบบต่างๆ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินของส่วนบุคคล