หลักการและรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างและพัฒนาเว็บเพจ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาสคริปต์และโปรแกรมเสริม การจัดตั้ง วิธีการบำรุงรักษา วิธีการจัดการและการบริหารเว็บไซต์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ของธุรกิจปัจจุบัน