องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการทำงานต่างๆ ของส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การ ระบบเครือข่ายและหน้าที่ของบุคคลในระบบงานคอมพิวเตอร์