หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างโปรแกรมแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การเรียกซับรูทีน การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม

General concepts for computer programming; algorithmic problem solving; pseudo code; flow charts; programming language elements; data types; array data structure; programming structure: sequential, selection and repetition; subroutine calls; parameter passing; the laboratory components including developing small programs using a popular programming language, testing, and debugging