การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการ องค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ การทำงานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Activities to integrate the body of knowledge with an emphasis on the activities for the benefit of society and mankind as first priority; cultivating morals; ethics and public mind; teamwork within and/or across disciplines under the supervision of advisors