ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการประมวลผลข้อมูลก่อนการทำเหมืองข้อมูล กฎความสัมพันธ์ แผนภูมิต้นไม้ การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การสร้างภาพนามธรรมจากข้อมูล ซอฟต์แวร์ในการทำเหมืองข้อมูล และการนำเหมืองข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ