นักศึกษาค้นคว้าบทความหรืองานด้านการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำหนดระเบียบวิธีการออกแบบโครงงาน การนำเสนอและสอบเค้าโครงโครงงานเพื่อนำมาใช้ดำเนินการในการวิชาโครงงานทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์