พัฒนาระบบงานทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำเสนอผลงานและจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน