การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประเมินค่าใช้จ่าย การประเมินความต้องการของผู้ใช้ หลักวิธีการวิเคราะห์ระบบงาน การวางแผนพัฒนาระบบงาน การออกแบบโครงสร้างเชิงวัตถุ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการเขียนข้อกำหนดโปรแกรม เทคนิคการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดทางกฎหมาย การติดตั้ง การบริหาร การประกันคุณภาพของโครงงานซอฟต์แวร์