เพื่อให้นักศึกษา สามารถการวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างทีมงาน และกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ สามารถประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค วางแผนและพั ฒนา โครงการ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาด และการจัดการระบบการเงินได้

นิยามของการค้าขายบนเครือข่ายสังคม ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายบนเครือข่ายสังคม ประเภทของการค้าขายบนเครือข่ายสังคม เครื่องมือและแพลตฟอร์มในการค้าขายบนเครือข่ายสังคม รูปแบบธุรกิจของการค้าขายบนเครือข่ายสังคมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค และกระบวนการทำธุรกรรมบนเครือข่ายสังคม แบบจำลองวุฒิภาวะสำหรับการค้าขายบนเครือข่ายสังคมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค และการยกระดับวุฒิภาวะของผู้ชายบนเครือข่ายสังคม

กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความหรืองานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์และออกแบบโครงงานทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการนำเสนอและสอบเค้าโครงโครงงานเพื่อนำมาใช้ดำเนินการในการวิชาโครงงานทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งบลงทุน การกระจายความเสี่ยง ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างเงินทุนในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมทางด้านการเงินสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมบัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินผ่านเว็บและระบบชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ

พัฒนาระบบงานทางการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำเสนอผลงานและจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน