กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความหรืองานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์และออกแบบโครงงานทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการนำเสนอและสอบเค้าโครงโครงงานเพื่อนำมาใช้ดำเนินการในการวิชาโครงงานทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งบลงทุน การกระจายความเสี่ยง ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างเงินทุนในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมทางด้านการเงินสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมบัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินผ่านเว็บและระบบชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ

พัฒนาระบบงานทางการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำเสนอผลงานและจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน