Statistics for Research สำหรับ AIS

(Section 05 อ.กิ่งกนก รัตนมณี วันอังคาร 08.00 - 12.00 น.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับงานทั่วไป และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีสำหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดทำงบการเงินและรายงานสำหรับผู้บริหาร

(Section 04 อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ วันอังคาร 08.00 - 12.00 น.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับงานทั่วไป และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีสำหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดทำงบการเงินและรายงานสำหรับผู้บริหาร

(Section 03 อ.กิ่งกนก รัตนมณี วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับงานทั่วไป และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีสำหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดทำงบการเงินและรายงานสำหรับผู้บริหาร

(Section 02 อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ วันศุกร์ 08.00 - 12.00 น.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับงานทั่วไป และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีสำหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดทำงบการเงินและรายงานสำหรับผู้บริหาร

(Section 01 อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับงานทั่วไป และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีสำหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดทำงบการเงินและรายงานสำหรับผู้บริหาร

Introduction to Computer Programming 1_60

Introduction to Computer Programming 1_57