สหกิจศึกษา

รายวิชาสหกิจศึกษา  1/2560

โดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
Co-operative Education affairs, Prince of Songkla University, Trang campus

รายวิชาสหกิจศึกษา  1/2560

โดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
Co-operative Education affairs, Prince of Songkla University, Trang campus

รายวิชาสหกิจศึกษา  2/2558

โดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
Co-operative Education affairs, Prince of Songkla University, Trang campus

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2558

รายวิชาสหกิจศึกษา  2/2558

โดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
Co-operative Education affairs, Prince of Songkla University, Trang campus

รายวิชาสหกิจศึกษา  1/2558

โดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
Co-operative Education affairs, Prince of Songkla University, Trang campus

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2559

รายวิชาสหกิจศึกษา  2/2559

โดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
Co-operative Education affairs, Prince of Songkla University, Trang campus