มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป์ หลักการจัดองค์ประกอบงานสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ หลักการ เกณฑ์ และขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก