การจัดตั้ง วิธีการ และปัญหาของวิสาหกิจแรกตั้ง ที่ผู้เริ่มกิจการต้องประสบปัญหาการจัดหาเงินทุน การดำเนินงานเพื่อขอรับการส่งเสริม การวางแผน การขยายงาน และการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อหาความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ