ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความเสี่ยง ตัวแบบความเสี่ยงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู้เบื้องต้นของทฤษฏีความหายนะ หลักการคำนวณเบี้ยประกันภัย

การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตรายบุคคลและประกันชีวิตกลุ่ม ความหมายและความสำคัญ รูปแบบของกรมธรรม์ เงื่อนไข และแบบฟอร์ม นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงองค์กร ประเภทของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ กระบวนการจัดการความเสี่ยงองค์กร การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร