การกำหนดหัวข้อ ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ อาศัยองค์ความรู้ เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา รูปแบบการดำเนินงานทางการตลาด การนำเสนอเป็นรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรือปัญหานั้นๆ 

ความหมาย ความสำคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด