วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ แนวโน้ม ลักษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวกับพลวัตโลก

Evolution, definitions, significance, trends, characteristics and components of tourism industry; tourism impacts; concepts related to planning and development of the tourism industry; government’s roles and policies in the development of national and international tourism organizations including relations between tourism and global dynamics

หลักการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหาการกำหนดรูปแบบการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเชียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ แนวโน้ม ลักษณะและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

(Evolution, definitions, significance, trends, characteristics and components of tourism industry; tourism impacts; concepts related to planning and development of the tourism industry; government’s roles and policies in the development of national and international tourism organizations)

 

ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้ม อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(Definitions, importance, and evolution of health tourism; sustainable health tourism management; an application of wisdom for product development for health tourism; trends, demand and supply of health tourism)

ประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต

(ภาษาไทย) ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ

(ภาษาอังกฤษ) Definitions, importance, types, and Characteristics of tourism resources; identities and values of historical cultural attractions; arts; ancient monuments; religious places; natural attractions; geographic factors, environment, and tourism demands affecting tourism resources; tourism resources preservation and management

 

ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา เทคนิค 3E (Entertainment, Excitement, Education) เทคนิคนำเที่ยว เทคนิคกิจกรรมนันทนาการ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร กฎหมายและพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่

Definitions, important, and roles of tour guides in tourism industry; required characteristics of tour guides; personality; oral communication; 3E techniques (Entertainment, Excitement, and Education); tour and recreation activity leading techniques; ethics of tour guides; abilities in leading tours; knowledge concerning immigration check and control, money exchange, passports and travel documents, visas, and customs rules and regulations; tour business and guide laws and acts; first aid; conducting field trips

หัวข้อหรือประเด็นที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ จัดทำและเรียบเรียงนำเสนอเป็นรูปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ